Sonde za merenje temperature

Temperaturna sonda se može definisati kao tip senzora koji se koristi za merenje temperature. Temperaturna sonda radi tako što prati promenu otpora date oblasti: čvrste, tečne ili gasne i pretvara je u format koji je upotrebljiv za operatera.

Sonde za merenje temperature